las-ue-ormoz   prp-logo      eu-logo-ormož-

1. javni poziv Lokalne akcijske skupine UE Ormož

Naziv operacije: Predelava in trženje ekološke senene govedine

Splošne informacije o operaciji:

Akronim: EKOMESO

Sklad: EKSRP

 Vodilni partner – prijavitelj: Matej Zadravec, Miklavž 51a, 2275 Miklavž pri Ormož

Ostali partnerji:

 • Boštjan Kosec, Mali Brebrovnik 58, 2259 Ivanjkovci
 • Milan Hlebec, Kog 108, 2276 Kog

Vrednost operacije: 74.830,29 €

Vrednost sofinanciranja: 49.770,66 €

Trajanje operacije: začetek 15.4.2018, konec 31. 12. 2018

Povzetek operacije:

Z operacijo bomo okrepili sodelovanje 3 mladih prevzemnikov kmetij, ki želijo nadgraditi obstoječe
sodelovanje in turistom ter lokalnemu prebivalstvu ponujati kakovostno lokalno pridelavo seneno
ekogovedino ter najboljše kulinarične užitke od prehranjevanju z lokalno pridelano seneno ekogovedino.
Za zagotovitev navedenega je nujno potrebno, da uredimo lastne prostore za razsek, predelavo, sušenje in
zorjenje mesa, saj bomo le na tak način lahko zadostili željam naših potrošnikov. Predhodno pa je potrebna
ureditev dovozne poti do prostorov, saj lahko le na tak način dostavljamo in v nadaljevanju prevzemamo
meso po predpisanih normativih. Prevoz svežega in hkrati staranega mesa je določen z standardi, zato
nujno potrebujemo hladilno prikolico, saj bomo lahko le na podlagi tega dosegli osnovne standarde.
Izgradnja prostorov bo imela za posledico večji spekter proizvodov, katere pa bo potrebno tudi prodati
določeni ciljni skupini. Nujno potrebno bo ciljno skupino tudi primerno in pravočasno obveščati za kar pa bo
potrebno določeni del sredstev vložiti v oblikovanje in tiskanje reklamnega materiala, posodobitev obstoječe
internetne strani (www.ekomeso.si) in prav tako izvesti spletno oglaševanje.
Vzporedno nameravamo del pridelanega mesa direktno prodati turistični kmetiji Hlebec, katera bo le-to
ponudila najzahtevnejšim strankam na več kulinaričnih načinov. Za doseganje popolnih okusov bo potreben
nakup določenih specifičnih aparatov (žar – smoker, hladilna prodajna vitrina…).
Ekološki kmetiji Zadravec In Kosec nameravata izvesti dan odprtih vrat (vsaj en dan na vsaki kmetiji) kar bo
imelo za posledico še večjo prepoznavnost, hkrati pa se bodo kupci sami prepričali v kakovost živil katere
ponujamo.
Jasno se zavedamo da je potrebno veliko pozornost nameniti posebnim skupinam oseb še posebej
starejšim, otrok in oseb z posebnimi potrebami, zato bomo izvedli enodnevna usposabljanja na OŠ Stanka
Vraza, OŠ Sveti Tomaž in vrtcu Ormož kjer bi v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki za zdravo hrano
predstavili pomen hrane v življenju.

Za dvig kulinarične tradicije prirpave govejega mesa v UE Ormož bomo izvedli tudi 2 delavnici sodobni
načini priprave govedine za ciljno skupino gospodinj in žensk s področja UE Ormož. Delavnici bosta

potekali na območju občine Sv. Tomaž in Središče ob Dravi.

1) Partnerji v operaciji so Matej Zadravec, Boštjan Kosec in Milan Hlebec.,
2) Z operacijo se prijavljamo na ukrep: 1.3.1 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in
aktivnosti promocije in trženja na kmetijah pridelane hrane in vina ter proizvedenih izdelkov
3) Skupna vrednost operacije z DDV znaša: 74.830,29 EUR
4) Skupna vrednost opravičenih stroškov operacije znaša: 58.553,72 EUR
5) Skupna vrednost zaprošenih sredstev znaša: 49.770,66 EUR

Cilji operacije iz SLR LAS UE Ormož:

Spodbujanje razvoja gospodarstva in kmetijstva

Podpora razvoju osnovnih storitev

Izboljšanje pogojev za ranljive ciljne skupine

Pričakovani rezultati operacije:

 • projektno partnerstvo,
 • izdelan Načrt LAS UE Ormož 2017 – 2025 in izvedbeni dokumenti Načrta ( elaborat nadgradnje ponudbe doživetij in kakovosti življenja,  načrt razvoja kolektivne blagovne znamke in načrt razvoja celostne grafične podobe,
 • ureditev treh postajališč za avtodome,
 • nabava opreme za tržnice,
 • 44 delavnic za izdelavo Načrta, usposabljanje in izobraževanje.

Aktivnosti:

 • Novi prehranski suhomesnati izdelek: »Goveja tunka«
 • Novi turistični produkt: Prleški vikend
 • Dvig lokalne samooskrbe: oskrba 5 javnih zavodov z seneno eko govedino na področju UE Ormož
 • Dvig dodane vrednosti kmetij, kar je razvidno iz poslovnega načrta, saj bomo v 2018 po končanju
  projekta vse kmetije skupaj dosegale boljše ekonomske rezultate – skupaj za več kot 3%.

 

Naša ekološka kmetija je aktivno vključena v naslednje ukrepe Programa razvoja podeželja:


 

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Povzetek: Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

OPERACIJA POLJEDELSTVO IN ZELENJADARSTVO

Operacija »Poljedelstvo in zelenjadarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. K izboljšanju stanja tal in voda prispeva z izboljšanjem rodovitnosti in strukture tal, povečevanjem mikrobiološke aktivnosti tal, varovanjem tal pred škodljivimi vplivi vremena (zaskorjenost, izguba vlage, erozija), fitosanitarnimi učinki (manjša zapleveljenost, manjša prisotnost škodljivcev in povzročiteljev bolezni) ter preprečevanjem izpiranja hranil v podtalje.

OPERACIJA TRAJNO TRAVINJE II

Operacija »Trajno travinje II« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju biotske raznovrstnosti in zmanjševanju emisij didušikovega oksida ter amonijaka. Za operacijo velja omejitev intenzivnosti gospodarjenja z največjo dovoljeno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino. Operacijo izvajajo kmetijska gospodarstva, ki nimajo travnikov velikosti nad 1 ha in se zato ne morejo vključiti v operacijo Trajno travinje I.

OPERACIJA VISOKODEBELNI TRAVNIŠKI SADOVNJAKI

Operacija »Visokodebelni travniški sadovnjaki« pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju ustrezne oskrbe travniških sadovnjakov in s tem tudi k ohranjanju prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter kmetijske krajine. Visokodebelni travniški sadovnjaki so ključni habitat za vrste ptic območij Natura 2000, zelo pa so pomembni tudi za preživetje številnih drugih ogroženih vrst.

OPERACIJA OHRANJANJE RASTLINSKIH GENSKIH VIROV, KI JIM GROZI GENSKA EROZIJA

Operacija »Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in je namenjena varovanju in ohranjanju izvirnih lastnosti ter genske variabilnosti avtohtonih in tradicionalnih sort žit, koruze, krompirja, oljnic, krmnih rastlin, zelenjadnic, hmelja, sadnih rastlin in vinske trte.


Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Povzetek: Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja

Glavne aktivnosti: upravičenec navede vse zahteve pri izvajanju posameznega podukrepa, v katerega je vključen, kot so navedeni v PRP 2014–2020, ki je bil veljaven v obdobju vstopa v podukrep.

Zahteve pri izvajanju podukrepa 11.1:

 • ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,
 • opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,
 • uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,
 • vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES,
 • če prvič vstopa v kontrolo ekološkega kmetovanja mora imeti v prvem letu trajanja obveznosti izdelan individualni načrt preusmeritve in
 • če uveljavlja plačilo za trajno travinje mora rediti travojede živali v skladu s predpisi za ekološko kmetovanje.

Zahteve pri izvajanju podukrepa 11.2:

 • ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,
 • opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,
 • uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,
 • vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES in
 • če uveljavlja plačilo za trajno travinje, mora rediti travojede živali, v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji:    Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Povzetek: Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.

Glavne aktivnosti: Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je  življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.


Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Povzetek: Zdravje in dobrobit živali sta pomembna tudi z vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata na kakovost živil živalskega izvora. Etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter kakovost živil so pomembni cilji, ki jih skuša doseči večina razvitih držav. Zaradi zavedanja, ki ga priznava Lizbonska pogodba, da so živali čuteča bitja, ki čutijo ugodje in bolečino, je potrebno zagotoviti, da pogoji bivanja in postopki pri ravnanju z rejnimi živalmi ne vključujejo aktivnosti, ki negativno vplivajo na dobrobit živali.

Glavne aktivnosti: Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.


Vključenost v Program razvoja podeželja in upoštevanje zahtev ukrepov pomembno vpliva na dobro počutje živali in ohranjanje naravnih virov na naši kmetiji.