Sledljivost in skrb za kakovost na vsakem koraku

Ekološko kmetijstvo je edini način kmetovanja, ki je urejen z enotnimi mednarodnimi predpisi in standardi. V Sloveniji predpisuje ekološko kmetijstvo Uredba (ES) št. 834/2007 in slovenski Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil (Ur.l. RS št. 128/2006).

Cilji ekološkega kmetovanja:

  • ohranjanje rodovitnosti tal
  • živalim ustrezna reja in krmljenje
  • pridelava zdravih živil
  • zaščita naravnih življenjskih virov (tla-voda-zrak)
  • čim manjša obremenitev okolja
  • aktivno varovanje okolja in biološke raznovrstnosti
  • gospodarna uporaba energije in surovin
  • zagotovitev delovnih mest v kmetijstvu

ikcKontrolo ekološkega kmetovanja na obeh kmetijah izvaja neodvisni inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru (IKC UM).

 

 

 

Prehransko varnost mlade ekološke govedine zagotavljamo na vsakem koraku z našimi partnerji:

Zakol in hlajenje mesa:
Kmetijska zadruga Raèe
Cesta talcev 1
2327 Rače

Razsek in pakiranje mesa:
Mesnica Sirc
Podgorci 24
2274 Pogdorci